Adatvédelem

HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

A WELDMONT METALLTECHNIK Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2500 Esztergom, Pöltenberg utca 17.; cégjegyzékszáma: 11-09-016027; a továbbiakban: „Társaság”) részére a jelen weboldal alkalmazása útján álláspályázati dokumentációt (a továbbiakban: „Pályázat”) benyújtó, az alábbi nyilatkozatot teszem személyes adataimnak a Társaság általi kezelése vonatkozásában.

Tudomásul veszem, hogy a Pályázatban megadott személyes adatok vonatkozásában a Társaság adatkezelési tevékenységet végez. Tudomásul veszem, hogy a Társaság adatkezelésének célja az, hogy az álláspályázatomat a Társaság értékelje, illetve elbírálja. Tudomásul veszem, hogy a Társaság által a Pályázatban foglalt adatok kezelésének jogalapja a jelen nyilatkozatomban adott hozzájárulásom.

A jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság a Pályázatban foglalt személyes adatokat a Pályázat elbírálásáig kezelje.

Kijelentem, hogy a Társaság adatkezelési szabályzatát megismertem. Tudomásul veszem, hogy a Társaság köteles bármikor tájékoztatást adni részemre az általa vonatkozásomban kezelt személyes adatok köréről. Tudomásul veszem, hogy jogosult vagyok a Társaságtól kérni a személyes adataim helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását, illetve élhetek az adathordozhatóság jogával, továbbá jogszerűtlen adatkezelés esetén jogosult vagyok a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom bármikor részben vagy egészben a jövőre nézve visszavonhatom.

A jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság a Pályázatban megadott személyes adatokat a fentiek szerint kezelje.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A WELDMONT WEBOLDALALÁN BENYÚJTOTT ÁLLÁSPÁLYÁZATOK VONATKOZÁSÁBAN

HATÁLYA: 2018. MÁJUS 25.

A jelen Adatkezelési Szabályzat a WELDMONT METALLTECHNIK Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2500 Esztergom, Pöltenberg utca 17.; cégjegyzékszáma: 11-09-016027; a továbbiakban: „Társaság”) mint adatkezelővel kapcsolatba került természetes személy személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat határozza az adatvédelem magyarországi és európai uniós jogszabályaival összhangban.

1. A jelen Adatkezelési Szabályzat az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:

1.1. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR);

1.2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

I. HATÁLY

1. Jelen Adatkezelési Szabályzat személyi hatálya az Érintettre terjed ki.

2. Jelen Adatkezelési Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Érintett minden személyes adatára, amelyet a Társaság kezel.

II. DEFINÍCIÓK

1. Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt fogalmak a jogszabályokban meghatározott adattartalommal bírnak, kivéve, ha a jelen Adatkezelési Szabályzat kifejezetten eltérően határozza meg azokat.

2. Jelen Adatkezelési Szabályzat alkalmazásában Érintett a Társaságnál munkaviszony létesítésére irányuló pályázatot, jelentkezést a Társaság weboldala útján benyújtó személy.

III. AZ ÉRINTETT ADATAINAK KEZELÉSE

Az Érintett vonatkozásában kezelt adatok: 

A Társaság kizárólag azon adatokat kezeli az Érintett vonatkozásában, amelyeket az Érintett az álláspályázatra történő jelentkezése keretében a Társaság rendelkezésére bocsát. Az Érintett a jelentkezés során köteles nevét, e-mail címét, telefonszámát, születési évét, valamint a munkatapasztalatára vonatkozó információkat megadnia, ugyanis, ezen adatok nélkül a Társaság a Érintettet nem képes beazonosítani, vele kapcsolatot teremteni, illetve nem képes arról dönteni, hogy a Társaság által meghirdetett álláslehetőségek alapvető követelményeinek az Érintett megfelel-e.

IV. AZ ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az adatkezelés célja

A Társaság az Érintett személyes adatait annak érdekében kezeli, hogy az Érintett pályázatát elbírálja, és döntsön arról, hogy az Érintettel munkaviszonyt létesít-e.

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett III. pontban foglalt adatait a Társaság a pályázat elbírálásáig kezeli.

Az adatokat megismerni jogosultak köre 

Az Érintett III. pontban foglalt adatait a Társaság munkaerőfelvétellel foglalkozó munkavállalói ismerhetik meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb lényeges körülmények 

Az Érintett III. pontban foglalt adatait papíralapon, valamint saját informatikai rendszerében kezeli

V. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAI

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése vonatkozásában hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását a Társaság adatkezeles@weldmont.hu e-mail címére elektronikusan, illetve postai úton a 2500 Esztergom, Pöltenberg utca 17. címre küldheti el. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintett jogosult:

a) tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről (hozzáférési jog);
b) személyes adatainak helyesbítését kérni;
c) személyes adatainak törlését kérni (elfeledtetéshez való jog);
d) korlátozását kérni adatainak kezelésének;
e) tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen;
f) gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát.

Az Érintett jogosult továbbá:

a) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni; b) jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni; c) kártérítést igényelni.

A tájékoztatáshoz való jog (hozzáférési jog) 

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a Társaság az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A Társaság a tájékoztatást csak az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg, amely esetben a Társaság tájékoztatja az Érintettet a felvilágosítás megtagadásnak okáról, hogy a megtagadásra mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor, továbbá a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A helyesbítéshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

A tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A bírósághoz fordulás joga

Az Érintett az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogainak sérelme esetén az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban bírósághoz fordulhat.

A kártérítéshez való jog 

Amennyiben az Érintettet az adatkezeléssel összefüggésben kár éri, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kártérítést követelhet.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az Érintettől hozzá beérkezett kérelmeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül megválaszolja.

Az Érintett a kérelmeket a Társaság az adatkezeles@weldmont.hu e-mail címére elektronikusan, illetve postai úton a 2500 Esztergom, Pöltenberg utca 17. címre küldheti el.

VI. SZERVEZETI ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Társaság gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, amelyhez a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi, különösen annak érdekében, hogy az adatok védelemben részesüljenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. A technikai és szervezési intézkedéseket a Társaság rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi. A Társaság minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. E tekintetben a Társaság külön is kéri az Érintett együttműködését. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon a Társaság azokat hathavonta felülvizsgálja.

VII. ELÉRHETŐSÉGEK

1. Az adatkezelő:

WELDMONT METALLTECHNIK Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2500 Esztergom, Pöltenberg utca 17.
Telefonszáma: +36 33 500 082
E-mail címe: adatkezeles@weldmont.hu
Cégjegyzékszáma: 11-09-016027
Adószáma: 14934368-2-11

2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefonszáma: +36 1 391 1400
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu